พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ

พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ

วันที่ 25 ก.ค. 61 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตกับสถานประกอบการ 16 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายขัตติยะ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย โดยต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนทั่วสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานสดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตที่ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีงานทำซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณอายุหรือวัยผู้สูงอายุสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสานพลังประชารัฐสร้างงานสร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้เลี้ยงตนเองสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงทั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในวันนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจึงได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจำนวน 16 แห่งคือบริษัทซี บี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัทภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด, บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต, บริษัทชิโนเฮ้าส์ จำกัด, บริษัทกะตะกรุ๊ป จำกัด, บริษัทกะตะธานี จำกัด, บริษัทซีซันแซนด์จำกัดบริษัทธาราป่าตอง จำกัด, บริษัทไดมอนด์คลิฟ จำกัด, บริษัทป่าตองเมอร์ลิน จำกัด, บริษัทเออาร์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัทบ้านริมผา Restaurant แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัทบริติชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัทเพิร์ล วิลเลจ จำกัด, บริษัทครัวการบินภูเก็ต จำกัด, บริษัทลากูน่า เซอร์วิส จำกัด ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้ได้มีการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ จึงได้จัดให้มีการทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุในวันนี้ ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจในวันนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครงานที่เหมาะสมและตรงตามความสามารถของผู้หางานและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้กำหนดกรอบความร่วมมือดังนี้สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตจัดส่งตำแหน่งงานว่าง ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พิจารณาการบรรจุงานและแจ้งผลให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทราบ จากนั้นสำนักงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาด

แรงงาน ให้บริการจัดหางานคัดกรองผู้สมัครงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของบริษัทต่อไป ด้วยความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยระยะที่ 1 ปีที่ 1 จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการด้วยระบบสารสนเทศจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต (Smart Job) ระยะที่ 2 ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เงื่อนไขอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.