กอ.รมน.จัดอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

กอ.รมน.จัดอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

วันที่ 24 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุม กศน. อ. เมืองภูเก็ต พ.อ. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.ปลร.สขว.กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายฝ่ายข่าวภาคประชาชน โดยมีกลุ่มเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 40 นาย เข้าร่วม

พ.อ.ปริทัศน์ กล่าวว่า ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ในงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงและได้เข้าปฏิบัติงานรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการจัดระบบให้สามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์และขยายผลได้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างความตระหนักรู้ จิตอาสาในวาระที่เหมาะสมและการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารต้องทำให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ให้สถาปนาเครือข่ายมวลชนภายในจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชน
สำนักการข่าว กอ.รมน.จึงได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการอบรมมวลชนฯ ตามโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 36 จังหวัดในห้วงตั้งแต่ ม.ค. – ก.ค. 61 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สร้างมวลชนที่เป็น “เครือข่ายเฝ้าระวัง” ให้สามารถปฏิบัติงานเป็น “เครือข่ายข่าวประชาชน” ให้สามารถรวบรวม ติดตาม รายงานและตรวจสอบข่าวสารได้ถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายข่าวให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ แจ้งเตือนภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.