ภูเก็ตประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

ภูเก็ตประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

วันที่ 23 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ตและแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตลอดมาเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งพบว่าการเบิกจ่ายของโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปแผนงาน โครงการที่วางไว้ ทางจังหวัดจึงต้องมีการประชุมส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนตลอดจนเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.