กิจกรรม”จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม”จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม”จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ชุมชนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และบริเวณสวนสาธารณะเขารัง อ.เมือง จ. ภูเก็ต


นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจและรายได้หลักของประชาชนขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาก เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากปริมาณขยะมูลฝอยก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ทุกภาคส่วน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง และ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด สวนสาธารณะ ชุมชน วัด และสถานที่สำคัญต่างๆตลอดจนการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเมืองให้สะอาดโดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาเห็นคุณค่าความสะอาดของบ้านเมืองเป็นสำคัญและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว โดยจะเน้นการกำจัดขยะที่ต้นทาง ที่ตอบสนองนโยบายในการ พัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาดน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน การจัดกิจกรรมครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนพร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สละเวลามาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กวาดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสะอาด สวยงาม

จากนั้น ได้เดินทางไปยังบริเวณสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี พลังจิตอาสา อปพร .ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม ช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ สภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบ สวนสาธารณะ เขารัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่มีประชาชนไปใช้บริการ และออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด พร้อมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.