โครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

โครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

วันที่ 5 ก.ค. 61 ที่ลานฝึกหลัง สภ.เมืองภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะและฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดยมี พ.ต.อ. วิฑูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ. อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วม


พ.ต.อ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแผนการฝึกอบรมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 กำหนดการฝึกทบทวนแก่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฏาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมกองรัอยควบคุมฝูงชนของหน่วยให้สามารถรับภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อมีการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลังการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชนจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักสากล

สำหรับการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฏีมีการบรรยายให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช 2558 และคู่มือการฝึกและการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน พ.ศ. 2554 ใช้ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตบรรยายภาคทฤษฎี ตลอดระยะเวลาในการอบรมจำนวน 3 วัน ในส่วนของภาคปฏิบัติใช้สถานที่ฝึกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตทำการฝึกภาคปฏิบัติมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 350 นาย

ขณะที่ พล.ต.ต.ธีระพล กล่าวว่า การชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ที่กระทำด้วยความสงบและปราศจากอาวุธนั้น สามารถกระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้นำเด็ก สตรีและคนชรามาเป็นโล่มนุษย์ในการชุมนุมเพื่อสร้างความกดดันให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บางครั้งการนำอาวุธมาใช้สร้างสถานการณ์ความรุนให้เกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าควบคุมสถานการณ์จะต้องปฏิบัติการโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย ทั้งของตนเองและของผู้ร่วมชุมนุม ตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักสากลและที่สำคัญต้องให้เป็นไปตามหลักของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่อาจตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเสียเองหรืออาจตำเป็นจำเลยของสังคม สำคัญอย่างยิ่งที่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 2558 และฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชน โดยการจำลองสถานการณ์ฝึกเหมือนเหตุการณ์จริง ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายตามหลักสากล มีขั้นตอนการปฏิบัติ มีความมั่นใจ เกิดความปลอดภัย จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ชุมนุมประทัวงให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตามกรอบของกฏหมายต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.