จัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

วันที่ 5 ก.ค. 61 ที่โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ. เสริมพันธ์ ศิริคง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าร่วม


นายขัตติยะ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ในปัจจุบันจำนวน 10,651 ราย และมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานทั้งสิ้น 63,250 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา จำนน 61, 321 ราย สัญชาติลาว จำนวน 822 ราย สัญชาติกัมพูชาจำนวน 1,014 ราย และสัญชาติเวียดนาม จำนวน 93 ราย โดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 60,162 ราย แรงงานนำเข้า MOU จำนวน 3,088 ราย

ดังนั้น นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ตลอดจนลักษณะและองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงหน้าที่ของนายจ้างที่ถึงปฏิบัติต่อลูกจ้าง ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวต่อไป

นายประกอบ กล่าวว่า ตามที่จัดหางานจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก และแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ยังคงมีความจำเป็นสำหรับนายจ้างและผู้ประกอบการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจึงจำเป็นจะต้องรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่เพิ่งใช้บังคับเพื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ตลอดถึงลักษณะและองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่งกันทำให้การทำงานทำธุรกิจราบรื่นตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.