ภูเก็ตประชุม เตรียมลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง 5 % ช่วงปีใหม่ 53

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (อาคารใหม่) นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วง เทศกาลปีใหม่ 2553 จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีนายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายสมิทธิ์  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นผลทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่าง ๆ  มีเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก  ตลอดจนจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเทศกาลดัง กล่าวจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ มีการจัดตั้งแผนบูรณาการร่วมป้องกันป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ระดับจังหวัด อำเภอ  ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด และจริงจัง

โดยนำมาตรการ 8 มาตรการเน้นหนัก  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ด้านสังคม และชุมชน ด้านความปลอดภัยของถนนและรถยนต์ ด้านการช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย ด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก ตลอดจนด้านการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุจากเทศกาลดังกล่าว

ด้านนายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจำนวนมากใช้การเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา มีการสังสรรค์ รื่นเริงภายในครอบครัว  ทำให้มีการเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี 2550- 2552 พบว่า ในช่วงปกติจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 280 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 35 คน ในขณะที่ช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 607 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 58 คน โดยในปี 2553 จังหวัดตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บ ต้องลดลง 5 % จากปีที่แล้ว

จึงได้มีจัดทำแผนบูรณาการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วง เทศกาลปีใหม่ 2553 จังหวัดภูเก็ต เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2552 โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง ด้านการปฏิบัติและงบประมาณ และช่วงที่ 2 เป็นช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552- 4 มกราคม 2553 จะมีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ การตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน และการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการจัดการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.