อบรมหลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า”

อบรมหลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า”

วันที่ 28 มิ.ย. 61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า” โดยมีผู้รับเหมา ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม

นายวิชาญ กล่าวว่า ในปัจจุบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ วสท. ได้กำหนดให้มีมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ปี 2556 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับปี 2545 หลายประเด็น ประกอบกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นหนึ่งในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับแก้ไข กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการไฟฟ้าฯ ในงานบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปี 2556 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเตรียมตัวขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพื่อขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ PEA บริการถูกใจ มิติใหม่งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟและเพื่อประชาสัมพันธ์ Application “PEA Smart Plus”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.