คณะตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม

คณะตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสุพรรณ อัชรพรพรรณ และ นางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ คณะตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาสับปะรด ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณฏฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่าและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) และประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ซึ่งในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต จะมีการนำเสนอแนวคิดและผลการดำเนินงานการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในโครงการตาสับปะรด

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงาม ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา รวมทั้ง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวและทำลายทัศนียภาพเมืองภูเก็ตที่งดงามให้หมดไป

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้ริเริ่มให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการตาสับปะรดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายได้เฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาและร่วมดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และกำกับติดตามปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

และด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้นำแอปพลิเคชั่นไลน์ มาเป็นช่องทางสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายตาสับปะรดอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงช่องทางอื่นๆ อาทิ แจ้งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่เนื่องด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ ยังมีข้อจำกัดด้านการจัดการข้อมูลสำหรับการแก้ไขเชิงนโยบาย รวมทั้งการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว จังหวัดจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อนำแอปพลิเคชั่นฟองดู มาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาต่าง ๆของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.