ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามงานโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามงานโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงานตามโครงการ”วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 24/2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค ,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วน คือ การติดตาม การบริหารจัดการท่าเทียบเรือบางโรงโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งการปรับปรุง ซ่อมแซมและการขออนุญาตใช้พื้นที ซึ่งมีหน่วยงานหลายหน่วย บูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้เป็นที่เรียบร้อย

จากนั้นได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่ในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจากการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกภาพเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้เป็นปัจจุบันโดยบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง เนื่องจากมีการนำภาพ ที่ไม่เป็นปัจจุบันมานำเสนอ ซ้ำๆ ทำให้พี่น้องประชาชนอาจเข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตได้มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตามต้นน้ำและแหล่งน้ำต่างๆ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดสร้างแอพพลิเคชั่น “ทันภัยพิบัติ” เพื่อใช้ประโยชน์นำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที ในการบริหารข้อมูลข่าวสารจะมีการจัดการอย่างมีเอกภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล

สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้แก่พื้นที่ตำบลกมลา องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา รายงานว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผู้ประสบภัยโดยมีประชาชนไปลงทะเบียนจำนวน 60 คนมีการตรวจสอบข้อมูลพบว่าประชาชนอยู่ในหลักเกณฑ์ 45 คน เอกสารครบแล้วจำนวน 25 คน ซึ่งจะได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ในส่วนของพื้นที่ตำบลศรีสุนทรแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นกำหนดที่จะขุดลอกคูคลองเพื่อกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำในวันที่ 18 มิถุนายน 2561ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณการเคหะถลางนั้นจะมีการวางแผนขยายท่อระบายน้ำต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามเรื่องแนวทางการบริหารจัดการลิงในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัษฎา โดย นายพงศ์ชาติ เชื้อหอมหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ได้ลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดวางกรงดักจับลิงแสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ทำหมันเพื่อควบคุมประชากร และได้ร่วมกันปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับการทำงาน โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-25 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ในพื้นที่เกาะที่จะนำลิงไปอยู่อาศัยนั้นอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะดำเนินการอนุญาตได้

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดจุดการให้อาหารลิงและจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำเพื่อควบคุมจัดระเบียบการให้อาหารลิงของนักท่องเที่ยวและประชาชนและห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อาหารลิงบนฟุตบาทโดยเด็ดขาด

ต่อมาที่ประชุมได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ ประตูเมืองภูเก็ต (Gateway) ขณะนี้มีการอบรมเจ้าหน้าที่และให้ไปทำหน้าที่ประจำศูนย์ฯเพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีการปรับไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซุ้มประตูและมีการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง walkway โดยจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-11 มิถุนายน 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้พื้นที่และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชยจำนวนกว่า 311 คนในส่วนของการใช้บริการเรือคายัคกว่า 100 คน
และเรื่องสุดท้ายที่ประชุมได้ติดตามการจัดการท่าเทียบเรือโดยการนำระบบ Smart City ไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งจังหวัดมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือให้มีคุณภาพระดับสากลได้แก่ ท่าเทียบเรือรัษฎา,อ่าวปอแกรนด์มารีน่า พร้อมกันในจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางทะเลโดยจะของบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยทางทะเลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยว และในปี 2562 จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งชมรมไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลให้กับนักท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวจากตลาดนานาชาติ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.