ภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มสมรรถภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศ

ภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มสมรรถภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศ

วันที่ 12 มิ.ย. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มสมรรถภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศ ตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต บุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มสมรรถภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศ ตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง ITOP FORUM เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและการต้อนรับของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมืองภายใต้ ITOP FORUM ซึ่งมีเมืองเกาะทั่วโลกเป็นสมาชิกถึง 11 เมืองและเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดที่มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งจังหวัดภูเก็ตจำนวน 60 คน โดยมีเป้าหมายการอบรมไว้ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การให้บริการและต้อนรับ หลักการปฏิบัติและมารยาททางการทูต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

นายนรภัทร กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจากจังหวัดอื่นเป็นอย่างมาก เป็นจังหวัดที่กำลังก้าวข้ามไปสู่ 4.0 คือ เน้นการพัฒนาไปที่ภาคการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีรายได้จากภาคเกษตรเพียง 2.8 % เท่านั้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของจังหวัดในระยะยาวที่ได้มีการวางไว้ในเรื่องของ 4 M 2S นั่นคือ การเป็นศูนย์กลางของ Maritime Hub, การเป็นศูนย์กลางของ Medical Hub, การเป็นศูนย์กลางของ Manpower Development, การเป็นศูนย์กลางของ MICE City ,การเป็นเมือง Smart City และการเป็นเมือง Sport Tourism โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ต 13,589,722 คน สร้างรายได้ถึง 409,418 ล้านคน ประกอบกับ มีกงสุลที่ดูแลคนชาติของตนเองถึง 24 ประเทศ มีการลงนามสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองจำนวน 12 เมือง 7 ประเทศ

จากบริบทดังกล่าว จึงถือเป็นความจำเป็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องมีการดำเนินการเชิงรุกกับงานด้านการต่างประเทศให้มากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมี Team Phuket ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ในเรื่องของต่างประเทศให้มากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ของจังหวัดในระยะยาว หรือ 4M 2S ที่ได้มีการวางไว้ได้อย่างดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.