ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

วันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ภูเก็ต นายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม

นายสนิท กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระเรื่องเพื่อทราบ เรื่องการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 3 ราย และการออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 2 ราย นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 1 โครงการและวาระเรื่องเพื่อพิจารณาตามที่มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินจำนวน 2 บริษัท ซึ่งที่ประชุมจะได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินการตามกฎหมายของการอนุญาตจัดสรรที่ดินต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.