ภูเก็ตจัดโครงการอบรมจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท

ภูเก็ตจัดโครงการอบรมจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม คอซิมบี้ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานและสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการประการสำคัญอีกประการหนึ่งปัจจุบันคนไทยทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพได้แสดงความอาลัยความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีในรูปแบบต่างๆและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธานร่วมกัน ทั้งนี้ 878 อำเภอทั่วประเทศได้เข้าสู่โครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการกับเพื่อนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยการดำเนินการให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน น้อมนำคุณธรรมคำพ่อสอน หรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการทำงานเพื่อนำความเจริญก้าวหน้าความอยู่ดีมีสุขมาสู่จังหวัดภูเก็ต และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน แนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองต่อไป

นางสาวคณาธิป เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดทำโครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ ความเดือดร้อน รวมทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชนประกอบธุรกิจอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน แต่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถน้อมนำหลักการทรงงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง และให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งรวมทั้งให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในความเสียสละยึดมั่นในระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นที่พึ่งพาของประชาชน และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท

สำหรับการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 150 คน เข้ารับฟังการบรรยายจากนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ในหัวข้อ”สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา” พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” โดยได้รับเกียรติจากนายประกิจ ประจนปัจจนึก ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และมีนายอดิศักดิ์ ตันยากุล กรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ,นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต และนายอัคระ ธิติถาวร ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นปี 2559 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x