ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


โดยก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่น ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนดีเด่น ได้แก่ แขวงทางหลวงภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และโครงการชลประทานภูเก็ต
นอกจากนี้ ทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ยังได้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของจังหวัดภูเก็ต โดยทางจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการปลูกจิตสำนึกให้หยุดทุจริตคิดโกงชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตด้วยดี

ส่วน ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถิติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 47 ครั้ง ซึ่งภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีการเพิ่มสถิติการตรวจการจับ การเข้มงวดควบคุมให้ประชาชนรักษาวินัยในการใช้รถใช้ถนน โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อกำหนดมาตรการในการลดการเกิดอุบัติเหตุของทางจังหวัดต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุม ยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะมีทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลเป็นทีมงานหลัก มีกรอบการทำงานแบ่งเป็น 4 กรอบหลัก ประกอบด้วย เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ , เวทีที่ 2 ติดตาม ถามไถ่ เป็นเวทีการสร้างการรับรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมการจัดเวที จำนวน 11,289 คน ส่วน เวทีที่ 3 วิถีไทย วิถีพอเพียง เป็นการวางความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้จากทั้งหมด 144 หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 88 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกหมู่บ้านภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อดำเนินการในเวทีที่ 4 ต่อไป โดยเวทีที่ 4 จะเป็นสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ สนช. ได้กำหนดจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 เพื่อลงมาติดตามการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 จะลงพื้นที่ ชุมชนนาใน ต.ป่าคลอก อ.กะทู้ เป็นการสังเกตการณ์การจัดเวทีที่ 3, ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 จะมีการพบปะพูดคุยกับทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับตำบล ณ โรงเรียนเมืองถลาง และในช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมการจัดเวทีประชาคม ณ บ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.