สัมมนา “การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานคุ้มคราองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน

สัมมนา “การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานคุ้มคราองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน

วันที่ 25 เม.ย. 61 ที่โรงแรมสาธิต ID Residences อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสัมมนา “การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานคุ้มคราองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน โดยมีนายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับพลังงานเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11 ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ รวมถึงผู้ใช้พลังงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 100 คน เข้าร่วม


นายมีศักดิ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานของประเทศ โดยให้มีการแยกงานกำกับกิจการพลังงานออกจากการกำหนดนโยบายเพื่อให้การกำกับกิจการพลังงานภายใต้กรอบนโยบายของรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความอิสระในการดำเนินงาน มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. ทำหน้าที่ กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ สำนักงาน กกพ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการสนับสนุนการดำเนินงานของ กกพ. ภายใต้ภารกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของ กกพ. มีกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานคือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพช. ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงาน ตามมาตรา 98 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มุ่งเน้นการให้ความเป็นธรรมด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้พลังงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบถึงช่องทางการให้ความคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.