รายงานพิเศษ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 “นายอรรถชัย มีสุข”

รายงานพิเศษ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 “นายอรรถชัย มีสุข”

การเป็นผู้มีความเสียสละ มีน้ำใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560

ชีวิตครูเป็นชีวิตที่ต้องสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละตั้งใจทำงาน เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถปลูกฝังให้ เยาวชนมีทั้งความรู้และคุณธรรม อันเหมาะแก่การเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ … นี้คือสิ่งที่ นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติ เสมอมากว่า 9 ปี ในชีวิตการรับราชการครู จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ กับ รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560

นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆ นักเรียนในทุกๆ เรื่อง เป็นครูที่มี ความเสียสละ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆ คน จนเป็นที่รักของนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อนครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และที่สำคัญเป็นครูที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการเกษตร ภายใต้กิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความรักทรัพยากร คือ รักชาติรักแผ่นดิน และ มีการสอดแทรกคุณธรรมและความดีงามอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการ ยังได้ฝากถึง นักเรียน และ ข้าราชการครูทุกคนว่า อยากให้ทุกคนยึดมั่นการทำหน้าที่ในฐานะของข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและอยากให้นึกเสมอว่าเมื่อเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วจะต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ องค์กรและประชาชนเป็นสำคัญ เพราะข้าราชการ คือการเป็นข้าของแผ่นดิน ส่วนรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับนี้ ถือไปเป็นกำลังใจเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก โดยเฉพาะจะนำสิ่งที่ยึดมั่น คือ การเป็นครูที่มีความเสียสละ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆ คน ไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆ ครู และน้องๆ ต่อไปด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.