ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต” “ภูเก็ตโมเดล ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (น.ป.ส.) รุ่นที่ 70 ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษานวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษานวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภูเก็ตถือเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนและชุมชนอย่างทั่วถึง ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเทศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ปัจจุบันจะพบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นกำลังพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการเติบโตการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ก็มีปัญหาตามมาในหลายด้านเช่นปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำเสีย เป็นต้น แต่ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ แล้วเสร็จ ปัญหาต่าง ๆ ก็คงหมดไปในอนาคตและทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.