อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ, มี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สตรีถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งในระดับครอบครัว สังคมและระดับประเทศ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้เห็นถึงความสำคัญของสตรีซึ่งยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรมและเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น ” วันสตรีสากล” ( International Women’s Day) สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อสตรีเช่นกัน ในการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาด้านสตรี ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายในการบริหารราชการด้านความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดำรงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี สร้างภาวะผู้นำ เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาทกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันนำมาสู่การพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัดและในสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมาย และสิทธิสตรี เพื่อพัฒนาให้ก้าวทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0”, การบรรยายในหัวข้อ “สร้างพลัง และภาวะผู้นำของสตรีในสังคม” และ “บทบาทสตรีกับการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และการมอบเกียรติบัตร “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 18 แห่งมาแล้ว รวมจำนวน 18

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.