จ.ภูเก็ตบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 กันยายน 2552 นาย วรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ และติดตามประเมินผล โดย มีนายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายองอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายพลังงานจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการ จัดการระบบน้ำเสีย

ทั้งนี้ ได้มีแผนจัดการน้ำเสียชุมชน และแผนการจัดหาระบบ จัดการน้ำเสียในจังหวัดภูเก็ตรวม  3 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 394,192,000 บาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลนครภูเก็ต วงเงิน 52 ล้านบาท  โครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 ของเทศบาลป่าตองวงเงิน 95 ล้านบาท และโครงการระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่หมู่ 1 หมู่3 หมู่ 4 และหมู่ 7 เทศบาลตำบลรัษฎา วงเงิน 247,192,000 บาท

ขณะที่โครงการ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งรับผิดชอบโดยเทศบาลนครภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มี 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอยเดิม ขนาด 250 ตันต่อวัน และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งหมดเป็นเงินกว่า 247 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และพลังงานจังหวัดรับผิดชอบโครงการรณรงค์ใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะจำพวกถุงพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก  โดยแต่ละวันขยะจำพวกถุงพลาสติกในจังหวัดภูเก็ตมีถึง ร้อยละ 30

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.