ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจติดตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนเทพกระษัตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจติดตามโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนเทพกระษัตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมือง,นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ,เจ้าหน้าที่,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดทำแผนปฏิบัติการ”ประเทศไทยไร้ขยะ”ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดนโยบายในการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตด้วยการดำเนินงานโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ,ภาคเอกชน,อำเภอ,ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาดพร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ,บ้าน,วัด,โรงเรียน,ชุมชนร้านอาหาร,สถานที่ท่องเที่ยว และถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐและรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยจัด กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตามสถานที่ต่าง ๆ ในตำบลเกาะแก้วเดือนละ 2 ครั้งด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ,พนักงานจ้าง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำตำบลเกาะแก้วและจิตอาสาเข้าร่วม

ทั้งนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งเหมาะแก่การขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำลำรางสาธารณะและทำความสะอาดท่อระบายน้ำจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดแคมเปญ”คลองสวยน้ำใสใส่ใจภูเก็ต” จึงได้อนุมัติงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้วดำเนินโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนเทพกระษัตรีสาย 402 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเร่งทำความสะอาดขุดลอกคูระบายน้ำในการเพิ่มพื้นที่การระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อการจราจรและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมือง,นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และคณะได้เดินทางไปตรวจการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้างานการขุดลอกคูระบายน้ำตามโครงการดังกล่าวด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.