รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ สื่อมวลชนสปข.2,สปข.4 และสปข.5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ สื่อมวลชนสปข.2,สปข.4 และสปข.5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระยานราศัยอินทร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส คณะสื่อมวลชนจากสปข.2 สปข.4และสปข.5 กว่า 60 คน เข้าพบ


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ”สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” โดยมี นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานตอนล่าง (สปข.2) ภาคเหนือตอนล่าง (สปข.4) และภาคใต้ตอนบน (สปข.5)

ที่เดินทางมาให้กำลังใจชาวจังหวัดนราธิวาสและชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาสัมผัสพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกท่านคงจะได้เห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความสวยงาม

สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนปี 2547 แต่สถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมากในช่วงปี 2547
ดังนั้นการอยู่ในพื้นที่นี้ประชาชนและทุกภาคส่วนจะต้องมีความระมัดระวังตนเองซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตปกติ

ในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรม OTOP ทั่วไทยซึ่งได้มีการเชิญผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วทุกภาคของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางมาร่วมจำหน่ายสินค้า โดยครั้งแรกมีผู้ประกอบการให้ความสนใจมาร่วมจำหน่ายสินค้า 120 ร้าน จำหน่ายสินค้าได้ถึง 10 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าได้ถึง 15 ล้านบาท และครั้งที่ 3 มีผู้ประกอบการสูงถึง 180 ร้าน สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าได้กว่า 25 ล้านบาท จากการจัดกิจกรรมพบว่าผู้ประกอบการให้การตอบรับที่ดีเพราะ สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดีและมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก

สำหรับอำเภอสุคิริน เป็นอำเภอเป้าหมายที่จังหวัดนราธิวาสต้องการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตป่าฮาลา-บาลาซึ่งยังคงมีนกเงือก มากถึง 10 ชนิด และต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมถึงพระตำหนักสุคิรินซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสยังมีพื้นที่ป่าพรุสิรินธร ที่มีพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ เป็นป่าชุ่มน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีคุณค่าทางระบบนิเวศวิทยา

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นเมืองต้นแบบ ใน 3 เมือง ประกอบด้วย -อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน -อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบพัฒนาพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแบบยั่งยืน-อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ ศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ

รัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มากมาย อาทิ การพัฒนาโครงการก่อสร้างพื้นฐาน ถนน ประปา, การพัฒนาศูนย์กลางการกระจายสินค้าของพื้นที่ ,การพัฒนาสินค้าและเส้นทางคมนาคม ,การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกครั้งที่ 2 ตามกรอบแผน IMT -GT, การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางรางที่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามอยากฝากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีเศรษฐกิจที่ดีมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ ด้านนางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทน ประชาสัมพันธ์ ภาค 2,4 และ ภาค 5 กล่าวว่า ขอบคุณจังหวัดนราธิวาสที่ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเป็นอย่างดีทั้งนี้สื่อมวลชนทั้งหมดจะนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อร่วมผลักดัน สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้สู่ความเป็น “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.