ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลภูเก็ต ครั้งที่1/2561

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลภูเก็ต ครั้งที่1/2561

วันที่ 8 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ ผู้แทนชาวเลจากชุมชน ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่เรื่องเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแนวทาง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการฟื้นฟู วิถีชีวิตชาวเล ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2561 ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 130,000 บาท จำแนกเป็นจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด 30,000บาท งบประมาณในการจัดทำโครงการกิจกรรม 100,000 บาท ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1. การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด 10,000 บาท 2. จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 120,000 บาท ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การรวมกลุ่ม ความเป็นไปได้ในการเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษของชาวเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ได้พิจารณาเรื่องประเด็นปัญหาของชาวเลที่รับบริจาคตามวัดต่างๆ เรื่องแผนงาน โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าในเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลราไวย์ การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชนชาวเลเป็นต้น

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ตลอดมาซึ่งในบางเรื่องต้องมีการใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาล่าช้าไปบ้างแต่ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.