ภูเก็ตประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Data platform ครั้งที่ 1/2561

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Data platform ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนชั้น 2 จังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Data platform จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2561โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนา Smart City Data Platform จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็น smart City ที่มีการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยบูรณาการทางด้านข้อมูลระดับเมือง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายทางด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและทางด้าน การส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบ Smart City ให้มีความต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบ สำหรับการรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.