สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

วันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยมี นายไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดภูเก็ต เกือบ 30 ชุมชน เข้าร่วม

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ นอกจากจะมีเครือข่ายองค์กรประมงท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะมาตอบข้อซักถามหรือนำปัญหาของพี่น้องชาวประมง ไปจัดทำแผนในการแก้ไข โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานด้านการประมง มาให้ความรู้กับชาวประมง รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์หลักของการประชุมในวันนี้เพื่อจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ โดยจะมีผู้แทนจากชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ร่วมเป็นกรรมการด้วย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่งให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน, องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีกลุ่มเครือข่ายที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรในชุมชนของตนเอง, ชุมชนมีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนเอง และเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ระหว่างชาวประมง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ชื่อโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับกระทรวง กรม และจังหวัด โดยในส่วนของการเกษตร จะจัดสรรลงมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดทำโครงการเพื่อให้สอดรับกับการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยในการจัดงบประมาณจะต้องมีความพร้อมของโครงการที่จะต้องนำเสนอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานประมงในพื้นที่ จะต้องลงพื้นที่สอบถามความต้องการของชุมชนประมงในท้องถิ่น ว่ามีความต้องการด้านใดบ้าง เพื่อจัดทำโครงการในการเสนอของบประมาณ และการประชุมในวันนี้ทำให้ที่ประชุมได้รับทราบและมีการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน กับหน่วยงานราชการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับประมงด้วย เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรคร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้สรุปความคิดเห็นร่วมกัน ในการได้มาซึ่งงบประมาณที่จะขอในอนาคตเพื่อจัดสรรลงพื้นที่ เพื่อยกระดับให้พี่น้องกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.