ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล

วันที่ 1 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์ การสาธารณกุศลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต


นางเบญจวรรณ ตัมภานุวัฒน์ ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศลจังหวัดภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางวัตถุประสงค์เป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติการกู้ภัยขององค์ การสาธารณกุศล ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งกำกับ ดูแลให้คำปรึกษา เสนอแนะสนับสนุนแก้ไขปัญหาและติดตามผลการปฏิบัติด้านการกู้ภัย ทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการพิจารณา แนวทางการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรสาธารณกุศลระดับจังหวัด โดยมีแนวทางปฏิบัติในสาระสำคัญดังนี้ การบูรณาการการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดด้านบุคลากร ทรัพยากร ขั้นตอนการปฏิบัติ อธิการรายงานตัว ณ.จุดเกิดเหตุช่องทางการติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ได้มีการหารือเตรียมความพร้อม โครงการรวมพลคนกู้ภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งภายในงาน จะมีการเสวนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ฝั่งอันดามัน และกิจกรรมแสดง การสาธิต การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะสาธารณภัย โดยแบ่งเป็น 5 ฐานดังนี้ 1 ฐานกู้ภัยทางถนน 2 ฐานกู้ภัยทางน้ำ 3 ฐานกู้ภัยอัคคีภัย 4 ฐานกู้ภัยจากที่สูง 5 ฐานกู้ภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ทั้งนี้เพื่อให้การประสานการปฏิบัติกับองค์ การสาธารณกุศล ที่เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.