สนง.เกษตรและสหกรณ์ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

สนง.เกษตรและสหกรณ์ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 / 2561
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 / 2561 ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดยเป็นลักษณะการบริหารจัดการ ตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด เชื่อมโยงการจัดการเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการจัดการของจังหวัด โดยยึดสินค้า พื้นที่ คน ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ได้มีเรื่องพิจารณาเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกร 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอำเภอเมือง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2. ศูนย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอำเภอกะทู้ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอถลาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการนำความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากการอบรม รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับนำไปใช้ประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.