จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 11.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ณ สถานสงเคราะห์มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ม.1 ถ.เทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน เข้าร่วม โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกล่าวปฏิญานตน “เราจะทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 รวมทั้งเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสาฯ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

โอกาสนี้ ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย กล่าวว่า มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เป็นสถานที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ที่มีรูปแบบ และการบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน โดยได้แนวคิดจากเอสโอเอสคินเดอร์ดอน (หมู่บ้านเด็ก) เป็นแบบอย่าง ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการจะช่วยเหลือทั้งใน และต่างประเทศ โครงการจัดสร้างหมู่บ้านนี้ ได้ริเริ่มจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งในประเทศไทยได้รับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง สโมสรไลออนส์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดภูเก็ต และพังงา แต่คนเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นโครงการระยะยาว กรรมการของสโมสรไลออนส์จึงจัดหาทุนสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กขึ้น และได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลก

สำหรับวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเลี้ยงดู และส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และกฎหมายที่ควรรู้ ตลอดจนส่งเสริมเด็กได้เรียนรู้โอกาสด้านอาชีพ เพื่อสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต ซึ่งหลักการดูแลเด็กนั้น เด็กๆ จะได้รับความรัก และการดูแลในสภาพแวดล้อมที่มีแม่ พี่ๆ น้องๆ ในครอบครัวใหม่ รวมถึงได้รับการอบรมให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น และได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งการกิน และอยู่ ซึ่งปัจจุบัน หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย มีเด็กในความดูแล จำนวน 95 คน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.