ภูเก็ต Kick off ตลาดประชารัฐ

ภูเก็ต Kick off ตลาดประชารัฐ

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ที่ หน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.อำเภอเมือง โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต,นายเกษมศานย์ หลิมนุกูล ผู้ อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการเข้าร่วม

ภูเก็ต Kick off ตลาดประชารัฐย้ำพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ภูเก็ต Kick off ตลาดประชารัฐย้ำพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ภูเก็ต Kick off ตลาดประชารัฐย้ำพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีประชาชนลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐจำนวน 1,074 คนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรสถานที่ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 300 รายซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการต้องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและปลอดสารพิษ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงสร้างความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วย

ด้านนายเกษมศานต์ หลิมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยให้บูรณาการ ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภทได้แก่ ตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดประชารัฐกทมคืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม และให้เปิดดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีสถานที่ขายสินค้า โดยให้มีการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และจัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 ตลาด อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อ ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในวันนี้จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดเปิดตลาดจำนวน 3 แห่ง คือ 1 ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ซึ่งตั้งอยู่ที่ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตั้งอยู่ที่ตลาดหยี่เต้ง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและแห่งที่ 3 ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ประตูเมือง (Gate way) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. แห่งนี้ได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้า OTOP อาหารสำเร็จรูปที่ของเกษตรกรและคนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับการบริหารจัดการตลาดนั้น ธกส. จะสนับสนุนในเรื่องสถานที่ เต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ตลาด โดยให้ผู้ขายดูแลในเรื่องการติดตั้งเต็นท์ อุปกรณ์ และความสะอาด ซึ่งมีผู้ขายเดิมอยู่ 13 ราย เปิดขายทุกวันจันทร์ ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต จึงได้เพิ่มพื้นที่แผงผู้ขายรายใหม่จำนวน 25 แผง เพื่อรองรับผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งความประสงค์ตามโครงการตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะจำนวน 25 รายและเพิ่มวันเปิดขายทุกวันเสาร์อีก 1 วัน ซึ่งผู้ขายรายใหม่ทั้ง 25 รายได้ผ่านการอบรมชี้แจงและได้ นำสินค้า เข้ามาขายแล้ว และในวันนี้ ธ.ก.ส. ยังได้จัดรายการโปรโมชั่น จับรางวัลเป็นข้าวหอมมะลิ a rice จำนวน 50 ถุงมอบให้แก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าในตลาดด้วย

จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้เดินชมสินค้าภายในตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ที่ทางผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้นำมาจำหน่ายซึ่งมี ทั้งอาหารท้องถิ่น อาหารพร้อมรับประทาน ของดีของเด่นในชุมชน พืชผักต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบทุกคนต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้ประสานจัดหาพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะได้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ ซึ่งมีความพร้อมและความสะดวกเป็นอย่างมาก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.