ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ประจำปี 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ประจำปี 2561

วันที่ 23 พ.ย. 60 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ. ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ประจำปี 2561 โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าของเก่าและผู้ประกอบการที่ยังไม่ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ค้าของเก่า เข้าร่วม

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าตามโครงการภูเก็ตเมืองปลอดภัย น่าเที่ยว น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าตามโครงการภูเก็ตเมืองปลอดภัย น่าเที่ยว น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า ตามโครงการภูเก็ตเมืองปลอดภัย น่าเที่ยว น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 โดยแยกเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าของเก่าจำนวน 250 แห่ง และผู้ประกอบการที่ยังไม่ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ค้าของเก่าจำนวน 70 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหมดดำเนินกิจการเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.