คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการสัมมนา

คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการสัมมนา

คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผน การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ และ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้มีการจัดสัมมนารับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 4 ภูมิภาครวมถึงจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ,จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ,จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ ,จังหวัดสงขลาในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ และจังหวัดนนทบุรีในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี

โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้แทนจากนักการเมืองระดับชาติ,นักการเมืองท้องถิ่น,ภาครัฐ,องค์กรตรวจสอบภาคธุรกิจ,ภาคการศึกษา,สื่อมวลชนและภาคประชาชนของแต่ละจังหวัด
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ใน วัน เวลาและ สถานที่ดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.