ภูเก็ตตั้งทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 52 ที่ ห้องปฎิบัติการ POC นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสมิทธิ์  กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.  2552 – 2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดย กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองร่วมรับผิดชอบไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทและให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการตั้งทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต

เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่และบรรลุ เป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  แผนงานด้านการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย  แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่  แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานวิจัย  และแผนงานการจัดการความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์  โดยเป้าหมายการให้บริการส่วนใหญ่มุ่งไปที่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ และผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.