ภูเก็ตตั้งทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 52 ที่ ห้องปฎิบัติการ POC นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสมิทธิ์  กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.  2552 – 2555 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดย กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองร่วมรับผิดชอบไปดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทและให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการตั้งทีมงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต

เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่และบรรลุ เป้าหมายของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย แผนงานด้านการวางพื้นฐานสังคมสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  แผนงานด้านการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัย  แผนงานด้านนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย  แผนงานด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่  แผนงานด้านระบบสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานวิจัย  และแผนงานการจัดการความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์  โดยเป้าหมายการให้บริการส่วนใหญ่มุ่งไปที่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ และผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x