จัดหางานภูเก็ต ชี้แจงสาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

จัดหางานภูเก็ต ชี้แจงสาระสำคัญของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงสรุปการเปรียบเทียบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในโอกาสการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งเรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของคนต่างด้าว จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดฯ ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้

กำหนดให้มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 แห่งพระราชกำหนดฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้ จึงมีผลทำให้การกระทำความผิดตาม 4 มาตราหลักดังกล่าว ที่พระราชกำหนดบัญญัติไว้ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ดังนั้นการที่คนต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการที่คนต่างด้าวไม่มีหนังสือแจ้งการทำงานให้นายทะเบียนทราบ หรือการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อกระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ทำให้การกระทำความผิดที่กล่าวข้างต้นไม่เป็นความผิดต่อไปแล้ว การกระทำความผิดก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จึงต้องบังคับตามมาตรา 2 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ กรณีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ ให้คนต่างด้าวผู้ที่ได้กระทำการนั้น พ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง ส่วนนายจ้างซึ่งรับคนต่างด้าวที่ไม่มีอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน ให้นายจ้างพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุด

และสำหรับกรณีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนทราบ หรือผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ผู้กระทำย่อมไม่ต้องรับโทษในทางอาญา เนื่องจากได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำการนั้นไม่ได้บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.