ภูเก็ตประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 17 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดภูเก็ต นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับงบลงทุน เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 และการปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และโครงการของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 3 อำเภอที่มีความล่าช้าในการเบิกจ่าย ซึ่งในครั้งนี้พบว่ามีการดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้ว
ทั้งนี้ทางที่ประชุมได้มีการสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.