อบจ.ภูเก็ตจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต”

อบจ.ภูเก็ตจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต”

วันที่ 17 ส.ค. 60 ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ. ภูเก็ต ผู้อำนวยการภาคใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสมาชิกสมัชชา เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ตจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต”

อบจ.ภูเก็ตจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต”

อบจ.ภูเก็ตจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต”

นายเสถียร กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นและมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคประชาชน 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ อาทิเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมและโดยเฉพาะการพัฒนายกระดับสวัสดิการชุมชนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้หนุนเสริมงบประมาณในเรื่องนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังให้การอุดหนุนงบประมาณในการพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการนำเข้าแผนพัฒนาทุกปี ๆ ละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนที่ทำให้ชุมชนในพื้นที่ทุกตำบลรวมทั้งหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนได้มาระดมความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ชุมชนอยากเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคตตามแนวทางประชารัฐ

เครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรภาคประชาชนที่เริ่มดำเนินการมากว่า 20 ปีโดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2536 จากการเกิดและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านบางโรงตำบลป่าคลอก, ตำบลไม้ขาวและเขตเทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเรื่อยมาจนเกิดเป็นนโยบายกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายทรัพยากร ประเด็นบ้านมั่นคงในชุมชนแออัด จนนำมาสู่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ยกระดับตำบลป่าคลอกเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการตนเองของประชาชน จนเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังการรวมตัวกันของเครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีภาคประชาชนจากฐานสภาองค์กรชุมชนตำบลทั้ง 18 สภาขับเคลื่อนประสานงานพัฒนาร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานกับพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่รวมตัวระดมทุนกันภายใต้บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ภาคประชาชนก็เป็นภาคีหนึ่งที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางภูเก็ตผ่านฐานข้อมูลในระดับชุมชนโดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนดำเนินชีวิตตามวิถีคนภูเก็ตตามหลักศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ชุมชนท้องถิ่นมีการรักษ์ภาษาและส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมท่ามกลางความหลากหลาย, ประชาชนตื่นตัวเป็นเจ้าของร่วมกำหนดอนาคตจังหวัดภูเก็ต, ชุมชนท้องถิ่นมีระดับมีระบบสวัสดิการที่ดียกระดับสู่สังคมสวัสดิการ, ชุมชนท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเข้าถึงระบบการดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายและสามารถเชื่อมประสานความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ในวันที่ 17 ส.ค. 60 เครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและ อบจ.ภูเก็ตและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ผนึกกำลังจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตภายใต้ชื่อ “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต” เพื่อสร้างกระบวนการตื่นรู้ให้การทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการสอดคล้องกับแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลภายใต้ 11 ยุทธศาสตร์ อาทิ การจัดการทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตอาชีพรายได้ แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน สู่การนำเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของภูเก็ตจากการมีส่วนร่วมของคนภูเก็ตอย่างแท้จริง

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.