มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-20 ส.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-20 ส.ค. นี้

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการแถลงข่าวในโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวกับสื่อมวลชนวันที่ 16 ส.ค. 60 ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปลูกฝังให้นักศึกษา และเยาวชน มีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ,นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ,นิทรรศการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ,กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ “สนุก Kids วิทย์เคมี” เกมส์การทดลองทางด้านเคมีและกิจกรรมอื่นๆ ทางด้านเคมี ,เกมส์การทดลองทางด้านชีววิทยาการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษา ,การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ,การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการบรรยายให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “๑๕๐ ปี สรรพคราส หว้ากอ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยอาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นต้น

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.