ภูเก็ต ประชุมติดตามคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 1/2560

ภูเก็ต ประชุมติดตามคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 16 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมสึนามิ (Phuket POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายประพันธ์ ขันธ์พระเเสง ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 1/2560

จังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ครั้งที่ 1/2560
ด้วยคณะรัฐมนตรี ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแผนงานและรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทอล ของกระทรวงไอซีทีแผนงานเมืองอัจฉริยะ smart city ได้แก่โครงการ smart city จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการนำร่องเพื่อเป็นการดำเนินการในจังหวัดอื่นต่อไป โดยมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการออกแบบกับประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมือง smart city ในด้านต่างๆทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย Smart Education / Smart Safety / Smart Government / Smart Tourism / Smart Economy / Smart Health / และ Smart Environment

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการทำงานของคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety เพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมือง Smart City ให้มีความเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่ส่งแผนงานโครงการและขอรับงบประมาณ ซึ่งจะใช้งบประมาณจำนวน 324 ล้านบาท สำหรับโครงการการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City ด้าน Smart Safety ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างความมั่นคงให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยระดับโลก /โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ/โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน/ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมจราจร พัฒนาระบบ CCTV และ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล หรือโครงการ Phuket Smart City ณ จังหวัด รัฐบาล ได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า และสามารถแข่งขันในโลกสมัย และก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างบูรณาการ และประโยชน์ที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับจาก โครงการPhuket Smart city นั้น คือระบบความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.