ภูเก็ตจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ภูเก็ตจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 16 ส.ค.60 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต

นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตเดิมคือโรงเรียนบ้านกมลาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่ 50.5 3 ตารางวา ติดชายหาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่ให้บริการคือ ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเปิดทำการสอนเข้าสู่ปีที่ 12 โดยจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ กิน นอนและนักเรียนประเภทไป กลับ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 862 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำจำนวน 368 คนคิดเป็นร้อยละ 36.65 เป็นนักเรียนไปกลับจำนวน 494 คนคิดเป็นร้อยละ 63.35 มีห้องเรียน 26 ห้องมีข้าราชการครูจำนวน 16 คนพนักงานราชการจำนวน 9 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 26 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 คน พี่เลี้ยงนักเรียนพิการจำนวน 8 คนและผลงานจ้างเหมาบริการจำนวน 8 คน ร่วมบุคลากรทั้งสิ้น 68 คน

ขณะที่นายนรภัทร กล่าวว่า ในแต่ละปี เด็ก ๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน ห้องละหมาด ห้องเบเกอรี่ สิ่งของต่างๆและเงินพระราชทานเพื่อการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงในครั้งนี้ได้ทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 850 ชุด

ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนหรือกำพร้าบิดามารดาหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดยังคงได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านด้วยน้ำพระราชหฤทัยดูสายธารหลั่งไหลมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้กลับฟื้นยืนต่อไปได้ ฉะนั้นทุกคนควรตระหนักและระลึกเสมอว่าคุณเป็นเด็กดี มีความกตัญญู กตเวที ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ครูอาจารย์ต้องตั้งใจสอนนักเรียนให้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนควรตอบแทนในโอกาสที่ได้รับด้วยการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทที่ส่งมอบให้เพื่อจะเป็นคนดีแก่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป

Related Post

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.