ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมฉัตรฟ้า ตึกคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เลขานุการ, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ได้รับรู้บทบาทหน้าที่และเข้าใจในสาระของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบาย ระบบและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ยังไม่ทราบสาเหตุ สนับสนุนส่งเสริม ติดตามประเมินผล แต่งตั้งคณะทำงานช่องทางเข้าออกประเทศ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค

ด้าน นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ฉบับเดิมพร้อมจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ และประกาศพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดกลไกการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประจำช่องทาง หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คน และเป็นคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยการดำเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีกลไกเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดโรคติดต่อหรือโรคระบาดในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน และให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องเร่งรัดดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ การจัดทำนโยบาย ระบบและแนวปฏิบัติในการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง การแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานช่องทางเข้าออกประเทศ การแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

Related Post

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

ภูเก็ตมีประชาชนแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมี 2 เขตเลือกตั้ง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.