สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 12 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 105 หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
นายนรภัทร กล่าวว่า งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง โดยที่งานพัสดุทั้งระบบเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุไปใช้ในการปฏิบติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีการยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัสดุอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถประเมินผลได้ว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ประหยัดงบประมาณเท่าใดและที่สำคัญตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากน้อยเพียงใดซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างที่กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้และช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง
ขณะที่นางลัดดา ได้กล่าวว่า หลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นโครงการที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้จัดอบรมทุกจังหวัด สำหรับเนื้อหาประกอบด้วย พรบ. 15 หมวด 132 มาตรา ตั้งแต่คำนิยาม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต คณะกรรมการ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกำอบการ การทิ้งงาน การบริหารพัสดุ การอุทธรณ์และบทกำหนดโทษ เป็นต้น ซึ่งนอกจากการจัดอบรมแล้ว ในปีนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้จัดตั้งศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อให้บริการและสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ การให้คำปรึกษา การสนับสนุนการตรวจหรือจัดทำแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและสนับสนุนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 มีผลบังคับใช้ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.