ภูเก็ตประชุมหาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

ภูเก็ตประชุมหาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ต ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นขอให้ นายจ้างและแรงงานที่ผิดกฎหมาย เตรียมยื่นคำขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดภูเก็ต ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นขอให้ นายจ้างและแรงงานที่ผิดกฎหมาย เตรียมยื่นคำขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดภูเก็ต ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นขอให้ นายจ้างและแรงงานที่ผิดกฎหมาย เตรียมยื่นคำขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดภูเก็ต ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นขอให้ นายจ้างและแรงงานที่ผิดกฎหมาย เตรียมยื่นคำขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงนี้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้พยายามเดินทางไปที่จังหวัดระนองเพื่อดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานให้ถูกต้อง และบางส่วนต้องการเดินทางกลับประเทศ และพบว่าการเดินทางไประหว่างทางได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและส่งตัวกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากยังขาดเอกสารหนังสือรับรองที่ต้องออกโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงขอฝากถึงนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ยังไม่มีใบอนุญาตในการทำงานหรือมีเอกสารไม่ครบขอให้ชะลอการเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปติดต่อทำเอกสารที่จังหวัดระนองไว้ก่อน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเดิมที่ผิดกฎหมาย นำเอกสารเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับไปลงทะเบียนที่ประเทศตนเองทั้งหมด จากที่ไม่เปิดลงทะเบียนใหม่มานานแล้ว ทั้งนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเปิดให้กรอกคำร้อง ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง และจะออกหนังสือยืนยันการทำงาน สำหรับนำไปใช้ขอพิสูจน์สัญชาติและใบอนุญาตทำงาน และจะเปิดให้บริการเพียง 15 วัน ดำเนินการได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้นายจ้างและคนต่างด้าวจะต้องมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อดำเนินการดั้งนี้ นายจ้าง ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ส่วนคนต่างด้าว ยื่นคำขออนุญาตทำงาน จากนั้นเมื่อทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด ออกเอกสารรับรองให้แล้วจึงนำเอกสารเดินทางไปที่ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ในไทย 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงราย ระนอง และตาก เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ตรวจสัญชาติแล้ว มีเอกสารยืนยันตัวตนจากประเทศต้นทางแล้ว ตรวจลงตราวีซ่าทำงานแล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ มีใบอนุญาตทำงานที่ไม่ตรงกับงานที่ทำในปัจจุบัน หากเป็นแรงงานในกลุ่มกิจการทั่วไป สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เลย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนแรงงานในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำสามารถขอได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ดั้งนั้นจึงขอให้นายจ้างและคนต่างด้าว เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนดเพื่อนำแรงงานเข้าระบบให้ถูกต้องทั้งหมด

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.