พ่อเมืองภูเก็ต มอบคาถา 3 ข้อให้ข้าราชการมีความหนักแน่นยืนหยัดในความเป็นตัวของตนเอง

พ่อเมืองภูเก็ต มอบคาถา 3 ข้อให้ข้าราชการมีความหนักแน่นยืนหยัดในความเป็นตัวของตนเอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. ที่โรงแรมบูกิตตา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน กิจกรรมวาระยามเช้าสัญจรประจำเดือนมิถุนายน 2560 พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โอกาสนี้ นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต แนะนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน,
กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงการต่างประเทศ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัด กิจกรรมวาระยามเช้าสัญจรในครั้งนี้
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ จังหวัดจะให้ความสำคัญ เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยครอบคลุมทั้งเรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เข้าออกเมือง หรือการเดินทางภายในเมือง การเข้าพักที่พักอาศัย โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจะพยายามเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เพื่อให้สัญญาณภาพส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง และในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อยากจะให้ทุกหน่วยงานสร้างกลุ่มไลน์สื่อสารระหว่างกันเพื่อความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน และหากมีสถานการณ์สำคัญ อาทิ การเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ต่างๆ ขอให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบตามลำดับ อย่างเช่น กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จมหายไปในทะเลทุกหน่วยสื่อสารข่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้บูรณาการการช่วยเหลือในทุกมิติโดยเร็วที่สุดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ่อเมืองภูเก็ต มอบคาถา 3 ข้อให้ข้าราชการ ต้องมีความหนักแน่นยืนหยัดในความเป็นตัวของตนเองและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต

พ่อเมืองภูเก็ต มอบคาถา 3 ข้อให้ข้าราชการ ต้องมีความหนักแน่นยืนหยัดในความเป็นตัวของตนเองและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนของการพัฒนาช่องการการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จังหวัดภูเก็ตจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นจุดที่จัดจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแท้ของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ภูเก็ตยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยกำหนด ดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในระหว่างวันที่15-17 มิถุนายน 2560 กำหนดแผนทำความสะอาดบริเวณชายหาดกมลา ปลูกต้นไม้ภายในจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตัดแต่งกิ่งต้นตาลโตนดบริเวณถนนสาย 402 จึงอยากขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ในเรื่องความคืบหน้า โครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นั้นจัดขึ้นมีเป้าหมายต้องการให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตรเพื่อสร้างสนามให้เยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ซึ่งทุกสนามเปิดกว้างให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสมัครเข้าร่วมวิ่งได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัวทำให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันสิ่งสำคัญที่สุดคือจะทำให้เยาวชนมาอยู่ในสนามกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งจากข้อมูลของการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนเดินทางมาส่งหนังสือร้องเรียนใส่ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบว่าสถิติที่ประชาชนมาร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องของปัญหายาเสพติด และปัญหาขยะ

โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบคาถา 3 ข้อให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ โดยขอให้ ทุกคนต้องมีความหนักแน่น ยืนหยัดในความเป็นตัวของตนเองและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply