อปท.ภูเก็ต รับนโยบายจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลาง (หลังใหม่)  นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ  บุคลากร  และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 11/2552  โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายวิชัย   กล่าวว่า  สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับงวดแรกแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี 2553 ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และไม่ล่าช้า  ทางจังหวัดจึงได้มีการกำชับ และแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลให้ไว้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวต่ออีกว่า  ในส่วนของการดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายจะดำเนินโครงการจัดจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ และจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการความช่วยเหลือของรัฐในมาตรา 20(9)  แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และเพื่อให้โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมคนพิการจำนวนมากที่สุด ตลอดจนสามารถเบิกจ่ายเบี้ยความพิการฯ ให้แก่คนพิการ ภายในเดือนเมษายน 2553

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้ทราบ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการอย่างทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการตั้งแต่  3 ธันวาคม 2552 – 30 มกราคม 2553 นี้

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x