สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการจัดประชุมอนุกรรมกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐที่ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงินรายละ 3 ล้านบาท รวม 6 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามคำขอของทั้ง 2 ราย
นายวัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ทางกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีการกำหนดการจัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้ชื่อกิจกรรม “คลินิกเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีให้มีมูลค่าสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย จะจัดที่จังหวัดกระบี่ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกระบี่เมอรี่ไทม์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมอนุมัติเงินสินเชื่อจำนวน 2 ราย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมอนุมัติเงินสินเชื่อจำนวน 2 ราย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.