พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 60 ที่โรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา” นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จัดโดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในโครงการ “อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/2560"

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในโครงการ “อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/2560"

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในโครงการ “อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/2560"

พ่อเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในโครงการ “อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2/2560"
ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดี และดีใจที่ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะพยายามไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวภูเก็ตให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดมีโครงการ “ผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาทุกศาสนา” ที่จะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อเป็นเวทีพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรง จากนั้น ได้เยี่ยมบูธนิทรรศการ การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ สำหรับโครงการ อบจ.สัญจร เป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.