แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559

แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559

วันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมบูกิตา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียนการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการวิจัยและนโยบาย สสค. สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และคณะครูสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และสสค. แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และสสค. แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และสสค. แถลงข่าวเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน จากตัวเลขนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตที่มีนักเรียนราว 9,500 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 ใน 6 ของนักเรียนในจังหวัด การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่หรือในระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่า โดยเมื่อปี 2557 เทศบาลนครภูเก็ตได้เริ่มต้นความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนาไปสู่การร่วมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษาของนครภูเก็ตร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมจากตัวแทนภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภูเก็ตในด้านต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันสามารถค้นพบศักยภาพในตัวเอง และเดินไปในทิศทางตนเองสนใจและถนัด
นางสาวสุธี อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ได้นำเสนอผลการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ตามตัวชี้วัดทางการศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย การทำตามแผนการดำเนินงาน การทำตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และแผนการดำเนินงานสามารถนำไปใช้จริงในการบริหารการศึกษา

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางการศึกษาที่ดี เห็นได้จากการประสบความสำเร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านของจังหวัดภูเก็ต จากความร่วมมือในการทำงานที่ผ่านมาสามารถสะท้อน 4 นวัตกรรมเด่นของเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดังนี้

1) การนำร่องใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นที่แรกของประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดทำแผนการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมออกแบบและกำหนดทิศทางการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งประกาศใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่

2) การจัดทำพิมพ์เขียวการศึกษา จากระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาจนพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมออกแบบและกำหนดพิมพ์เขียวการศึกษาของนครภูเก็ตร่วมกัน

3) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ท้องถิ่น การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นต้นแบบของการสร้างนครแห่งการศึกษาที่มีความก้าวหน้า คือการมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางปีการศึกษาที่จะเดินหน้าสนับสนุนการศึกษา

4) การริเริ่มใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานการศึกษาของเทศบาล และสามารสร้างหลักประกันด้านการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนทุกคนได้เป็นรายบุคคลทำให้นครภูเก็ตนอกจากจะเป็นเมืองSmart City แล้วเทศบาลนครภูเก็ตได้ก้าวสู่เมือง Education 4.0 ด้วยเช่นกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.