พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายธีระ อนันตะเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมแก่เด็กที่ยากจนและขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต

พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมแก่เด็กที่ยากจนและขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต

นายธีระ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ แนะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี ในชนบท ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้ ตลอดจนให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2536 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทุนโดยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และได้นำเงินที่ได้มอบเป็นทุนแก่เด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ขนาดนี้กองทุนมีเงินทั้งสิ้น 1,449,207.77 บาท สำหรับในปีนี้กองทุนได้พิจารณามอบทุนแก่เด็กยากจนและขาดแคลน จำนวน 25 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5 หมื่นบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ และในวันที่ 17 มีนาคม 2536 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.