ภูเก็ตมีมติเลือกนักเรียน จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ภูเก็ตมีมติเลือกนักเรียน จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสึนามิ อาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 โดยมี คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตมีมติเลือกนักเรียน จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ตมีมติเลือกนักเรียน จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ตมีมติเลือกนักเรียน จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560
นายธีระ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับเยาวชนชาย และหญิง ระดับมัธยมปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปีจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 160 คน ระยะเวลารุ่นละ10 วัน โดยรุ่นที่ 1 จะจัดในวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 29 มีนาคมถึง -7 เมษา 2560 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 175 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คือต้องเป็นเยาวชนชาย – หญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาที่มีอายุ 15 ถึง 20 ปี มีประสบการณ์ ตลอดจน มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น โดยมีความเป็นผู้นำ อาทิ เช่น เป็นประธานนักเรียน ประธานชมรม ประธานนิสิตนักศึกษา มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมรวมทั้งสนใจการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตอาสามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 10 วัน และไม่เคยเข้ารับการอบรมยุวชนประชาธิปไตยซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

และที่ประชุมมีมติคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวประภาพรรณ เรืองรักษ์ และนางสาวอัจจิมา รัตนะ รุ่นที่ 2 จำนวน 2 คนได้แก่ นางสาวสุรีพร แผ้วพันธ์ชู และนางสาวนัฐฐาพร โพรีแก้ว โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ นักเรียนทั้ง 4 คน จะเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันเวลา ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.