ภูเก็ต เร่งผลักดัน ส่วนราชการ สถานประกอบการ สร้างเมืองอารยสถาปัตย์

ภูเก็ต เร่งผลักดัน ส่วนราชการ สถานประกอบการ สร้างเมืองอารยสถาปัตย์

วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายสุนิตร สุขแจ่ม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต, นายภิญโญอุดม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต ,นายธนัช อุปัติศฤงศ์ ประธานฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
ภูเก็ต เร่งผลักดัน ส่วนราชการ สถานประกอบการ สร้างเมืองอารยสถาปัตย์ FRIENDLY DESIGN CITY รองรับผู้พิการและสังคมผู้สูงอายุ

ภูเก็ต เร่งผลักดัน ส่วนราชการ สถานประกอบการ สร้างเมืองอารยสถาปัตย์ FRIENDLY DESIGN CITY รองรับผู้พิการและสังคมผู้สูงอายุ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ อารยสถาปัตย์แก่ผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการวางมาตรฐานของส่วนราชการ แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ในแนวทางของคู่มือหลักปฏิบัติ เช่น การสร้างทางลาด ห้องน้ำ หรือการใช้อักษรเบรลล์ ซึ่งจะมีการมอบใบรับรองแก่สถานประกอบการที่ทำได้ตามมาตรฐานนั้นๆ อย่างไรก็ดี พบว่า ส่วนราชการและแหล่งท่องเที่ยวมีความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สถานที่ต่างๆ เข้าถึงได้สำหรับทุกคน แต่ต้องอาศัยงบประมาณและการวางแผนงานซึ่งคาดว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น โดยทางจังหวัดจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การเตรียมความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในตึกอาคาร สถานที่ สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน หรือใช้บริการได้ของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้อารยสถาปัตย์จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย สร้างความสบายใจในการใช้ชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย และในโลก ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้ความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยจากอารยสถาปัตย์ ยังจะส่งผลไปถึงกลุ่ม ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง ผู้พิการ ตำรวจ-ทหารผ่านศึก ตลอดจนคนตั้งท้อง และเด็กเล็ก แม้แต่คนอ้วน และผู้หญิง หรือสาวประเภทสองที่ใส่ส้นสูง หรือใส่กระโปรงสั้น ก็ล้วนจะได้รับความสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวลมากขึ้นจากบริการอารยสถาปัตย์ต่าง ๆ ในสังคม

นายภิญโญ อุดม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองของการท่องเที่ยวดังนั้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุให้แก่นักท่องเที่ยวและคนพิการในจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้สังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 17.5 หรือประมาณ 12 ล้านคน แนวทางอารยสถาปัตย์จึงไม่ได้จำเป็นแค่เพียงกับคนพิการเท่านั้น ผู้สูงอายุที่กำลังจะกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ของไทย ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างสิ่งเหล่านี้เช่นกัน โดยแนวทางการจัดสร้างจะต้องไม่อิงแผนงานที่สวยงาม แต่ต้องเน้นแผนงานที่จะสามารถปฏิบัติได้จริง

นายธนัช อุปัติศฤงศิ์ ประธานฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ต้องมีการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกคน เพราะจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวและมีผู้สูงอายุจำนวนมาก จึงทำให้การออกแบบต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย
สำหรับผลจาก จากการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะนำไปกำหนดเป็นแนวทางให้ส่วนราชการและสถานประกอบการร่วมกันสร้างอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ,นักท่องเที่ยว ที่บกพร่องทางร่างกายและ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการสร้างเมืองอารยสถาปัตย์ FRIENDLY DESIGN CITY รองรับผู้พิการและสังคมผู้สูงอายุ ต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.