เทศบาลนครภูเก็ตจัดเวทีประชาคมชุมชนนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตจัดเวทีประชาคมชุมชนนครภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (25 ต.ค. 59) ที่ห้องจามจุรี 1 โรงเรียนภูเก็ตเมอร์ลิน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประธานเปิดเวทีประชาคมชุมชนนครภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม

เทศบาลนครภูเก็ตจัดเวทีประชาคมชุมชนนครภูเก็ต รับฟังปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลนครภูเก็ตกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ตในช่วง 4 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดประชุมประชาคมชุมชนนครภูเก็ตในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนครภูเก็ตและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองในทุก ๆ ด้าน
ขณะที่นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครภูเก็ต ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดและเป็นการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.