วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมี นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วม

นางสาวอัจฉรา กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น จากการบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของวิทยาลัยฯ “สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนา”และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “แหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ” ซึ่งวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกเภททุกวัยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรวิชาชีพและวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เห็นได้จากการได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2542 ปี 2548 และปี 2553 จึงได้กำหนดจัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57 โดยใช้ชื่อว่า สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ สารพัดสนุก ขึ้นในวันนี้

ทั้งนี้ ในการจัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้บูรณาการการเรียนและจัดกรรมร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับบริการวิชาชีพเพื่อให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจหลักและภารกิจรองของวิทยาลัยฯที่ดำเนินการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้นจากการแนะศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.